Fizyczna geografia ogólna jest to usystematyzowany zbiór ludzkiej wiedzy o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym. Zjawiska, które zachodzą w powłoce ziemskiej pozostają ze sobą w ścisłym związku przyczynowym, przestrzennym, oraz czasowym. Badanie powłoki ziemskiej polega na jej analizie po rozłożeniu na komponenty. Są nimi: litosfera, czyli ziemska powłoka skalna, hydrosfera, czyli powłoka wodna, atmosfera, czyli powłoka gazowa, oraz biosfera, czyli ogół żywych organizmów żyjących na powierzchni Ziemi. Najbardziej zewnętrzna część litosfery, w której odbywa się wymiana materii pomiędzy mineralnymi składnikami a organizmami żywymi nazywa się pedosferą.

Pośród dziedzin będących przedmiotem zainteresowania geografii fizycznej należy wymienić nauki takie jak:

 • geologia– nauka, która zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami geologicznymi, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W obrębie geologii można wyróżnić:
  • geologię dynamiczną– zajmującą się procesami geologicznymi zachodzącymi w skorupie ziemskiej (procesy endogeniczne) i na jej powierzchni (procesy egzogeniczne)
  • geologię historyczną– zajmującą się dziejami Ziemi, historią skorupy ziemskiej, a także życia organicznego
  • geologię regionalną– której obszar badań stanowi lokalna budowa geologiczna danego regionu.
 • geomorfologię– zajmuje się ukształtowaniem powierzchni Ziemi oraz procesami powodującymi zmiany w tym ukształtowaniu.
 • hydrologia – jest to dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią) występującej w środowisku przyrodniczym. W obrębie hydrologii wyróżnić można takie dziedziny jak:
  • glacjologia– nauka o lodowcach
  • krenologia– nauka o źródłach
  • potamologia– nauka o rzekach
  • limnologia– nauka o jeziorach
  • oceanografia– nauka o morzach i oceanach
  • hydrogeologia– nauka o wodach podziemnych
 • meteorologię– nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie – troposferze.
 • klimatologię– nauka zajmująca się klimatem
 • gleboznawstwo– nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową, oraz właściwościami fizycznymi, systematyką, a także możliwościami ich wykorzystania
 • biogeografię– nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem żyjących na Ziemi gatunków roślin (fitografia) i zwierząt (zoografia)
 • kartografię– nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania.