Ziemia podobnie jak inne ciała niebieskie obraca się wokół własnej osi. Ruch obrotowy (zwany też wirowym) naszej planety odbywa się wokół osi Ziemi (linii umownej przechodzącej przez środek kuli ziemskiej i geograficzne bieguny północny i  południowy) w kierunku z zachodu na wschód w czasie 23 godzin 56 minut i 4 sekund (czas ten nazywamy dobą gwiazdową).

Cechy ruchu obrotowego Ziemi:

 • Kierunek obrotu: z zachodu na wschód;
 • Czas obrotu: 23 godziny 56 minut 4 sekundy (tzw. doba gwiazdowa – czas jednego obrotu Ziemi względem odległych gwiazd czyli czas między dwoma kolejnymi górowaniami Punktu Barana – punkt równonocy wiosennej). W celu ułatwienia organizacji czasu na Ziemi przyjęto rachubę czasu opartą na 24-godzinnej dobie słonecznej – okresie między kolejnymi górowaniami Słońca nad danym południkiem;
 • Pełny obrót: 360° – 24 godziny (1440 minut), obrót o 15° – 1 godzina (60 minut), obrót o 1° – 4 minuty;

 


Animacja przedstawiająca ruch obrotowy Ziemi. Źródło: Zaqwerdx [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

 • Prędkość z jaką Ziemia wykonuje ruch wokół osi, możemy wyrazić jako prędkość liniowa lub kątowa.
  • Prędkość kątowakąt, o jaki przesunie się punkt na powierzchni Ziemi w jednostce czasu. Prędkość ta jest stała dla wszystkich punktów na Ziemi poza biegunami (one są „nieruchome”). Pełen kąt – 360° zatoczy Ziemia w ciągu 24 godzin. A zatem: 360°:24 h = 15°/h – prędkość kątowa wynosi 150 na godzinę;
  • Prędkość liniowa – oznacza drogę, jaką pokona punkt na powierzchni Ziemi w jednostce czasu. Prędkość ta przez człowieka w zasadzie nie jest odczuwana, ponieważ  wraz z Ziemią wszystko porusza się dokładnie z taką samą prędkością. Ten parametr jest zmienny – największy na równiku, malejący w miarę zbliżania się do biegunów, i tak prędkość liniowa punktów wynosi odpowiednio:
   • w pobliżu równika – około 1666, 66 km/h,
   • na samym równiku wynosi 1669,8 km/h: 40075 km : 24 h=1669,8 km/h.
   • na równoleżniku 50° wynosi około 1100 km/h.
   • na biegunach wynosi 0 km/h.

Prędkość liniowa zależna jest od szerokości geograficznej – na równiku około 1667 km/h, a na biegunie 0 km/h; mieszkańcy Polski poruszają się z prędkością ok. 1000 km/h, czyli 667 km/h wolniej od mieszkańców rejonów równikowych, którzy w tej samej jednostce czasu muszą pokonać znacznie dłuższą odległość liniową.

Źródło: TUBS (http://commons.wikimedia.org), Krzysztof Jaworski, Roman Nowacki, licencja: CC BY-SA 3.0. Prędkość liniowa punktów leżących w pobliżu równika jest dużo większa niż prędkość liniowa punktów położonych blisko biegunów. Prędkość zarówno liniowa, jak i kątowa biegunów jest równa zeru. Punkty na dwóch równoleżnikach (0° i 50°) poruszają się z inną prędkością liniową, ale tą samą prędkością kątową (15° na godzinę).

Podsumowując – punkty na Ziemi poruszają się z taką samą prędkością kątową, ale różną prędkością liniową, poza biegunami.


Konsekwencje (następstwa) ruchu wirowego Ziemi:

 • odchylenie ciał swobodnie spadających zgodnie z kierunkiem ruchu – spadają one na wschód od pionu,
 • obrót wahadła Foucaulta, francuski fizyk Bernard Foucault w roku 1851 zawiesił w paryskim Panteonie 67 metrowe wahadło, które mogło wykonywać swobodne ruchy we wszystkich płaszczyznach. Po wprawieniu wahadła w ruch okazało się, że płaszczyzna wahań zmienia się. Jedynym wyjaśnieniem tego zjawiska jest oddziaływanie sił związanych z ruchem wirowym Ziemi.


 • siła Coriolisa – polega na odchylaniu się ciał poruszających się swobodnie po powierzchni Ziemi (np. cząsteczek wody lub powietrza) od nadanego im kierunku. Na półkuli północnej ciała odchylają się w prawo, a na półkuli południowej w lewo. Zjawisko to jest związane z różną prędkością liniową punktów położonych na różnych szerokościach geograficznych (punkty na równiku poruszają się z prędkością około 1667 km/h, im dalej od równika tym ta prędkość jest mniejsza).

 

 • siła Coriolisa, wpływa m.in. na ciała/obiekty będące w ruchu:
  • ruch wody spływającej w zlewie, na naszej półkuli przeciwnie do wskazówek zegara,
  • silniejsze podcinanie na naszej półkuli prawych brzegów rzek, lewych na półkuli południowej,
  • szybsze niszczenie prawej szyny na torach biegnących w kierunku północnym,
  • odchylenia pasatów wiatrów strefy międzyzwrotnikowej,
  • odchylenie prądów morskich, a te z kolei wpływają na różnice klimatyczne  – lądy obmywane ciepłymi prądami mają klimat łagodniejszy od lądów obmywanych przez prądy zimne.
 • widomy (pozorny) ruch gwiazd na sferze niebieskiej – wszystkie gwiazdy poruszają się pozornie po współśrodkowych okręgach, których środkiem są bieguny niebieskie. Gdyby Ziemia się nie obracała to gwiazdy musiałyby się poruszać z prędkościami wielokrotnie przekraczającymi prędkość światła, co jest niemożliwe. Jedynym wyjaśnieniem tego zjawiska jest więc ruch wirowy Ziemi,
Źródło: Diana Robinson, Flickr, CC BY ND, https://www.flickr.com/photos/dianasch/15474149268/sizes/o/, licencja: CC BY 3.0. Gwiazdy na nocnym niebie wykonują pozorny ruch związany z ruchem obrotowym Ziemi wokół własnej osi.
 • pozorna wędrówka sfery niebieskiej i wszystkich ciał niebieskich ze wschodu na zachód –  widomy ruch ciał po sklepieniu niebieskim, który wpływa na:
  • następstwo dnia i nocy,
  • pojęcie czasu słonecznego (miejscowego),
  • wschody, górowania i zachody różnych ciał niebieskich (w tym Słońca),
  • zmiany wysokości Słońca nad horyzontem, która wpływa m. in. na:
  • ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi, która z kolei wpływa na:
  • kształtowanie się temperatury, opadów, ciśnienia, wiatrów,
  • aktywność życiową organizmów (także i człowieka),
 • działanie siły odśrodkowej, powoduje m.in:
  • uwypuklenie Ziemi w strefie równikowej i spłaszczenie Ziemi w okolicach biegunowych,
  • zwiększenie grubości troposfery nad równikiem i zredukowanie nad biegunami,
  • przemieszczanie się fali pływowej (ale tylko przemieszczanie, przyczyną pływów są bowiem grawitacyjne oddziaływania Księżyca i Słońca).