Ludność Ameryki;

Ameryka liczy dziś blisko 1 miliard mieszkańców, z czego większa część przypada na Amerykę Północną. Najbardziej zaludnione kraje Ameryki to Stany Zjednoczone (ponad 300 mln mieszkańców), Brazylia (ponad 200 mln) i Meksyk (ponad 100 mln). W ciągu ostatnich 100 lat liczba ludności Ameryki wzrosła sześciokrotnie.

Liczba ludności Ameryki w latach 1950 – 2020.
Liczba ludności Northern America, Latin America and the Caribbean w latach 1950 – 2020.

Spo­łe­czeń­stwa Ame­ry­ki na­le­żą do naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­nych pod wzglę­dem etnicz­nym na świe­cie. Przy­czy­nił się do te­go mię­dzy in­ny­mi pro­ces mie­sza­nia się od­mian ludz­kich, któ­ry zo­stał za­po­cząt­ko­wa­ny w cza­sach ko­lo­nial­nych i trwa nadal. W efek­cie wśród lud­no­ści Ame­ry­ki udział Mu­la­tów, Me­ty­sów i Za­mbo­sów wzra­sta, a rdzen­nych miesz­kań­ców – ma­le­je.

Rdzenna ludność obu Ameryk, nazywana Indianami – najliczniejsza z trzech, obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów i jednocześnie najbardziej zróżnicowana grupa ludności tubylczej (rdzennej), zamieszkująca oba kontynenty amerykańskie, obejmująca zarówno dawniej, jak i dziś setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.

Udział Indian w ludności Ameryki jest niewielki. Szacuje się, że wynosi on jedynie około 4%.Byłe kolonie hiszpańskie zamieszkują głównie Metysi. W Paragwaju czy Salwadorze stanowią oni około 90% społeczeństwa.