Geografię definiuje się jako naukę badającą powłokę ziemską, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz związki zachodzące między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka. 

Powłoka ziemska – część powierzchni Ziemi wraz z przylegającymi warstwami o różnych stanach skupienia, ograniczona taką głębokością i wysokością, do jakiej może sięgnąć antropogeniczna działalność człowieka.

Dzielimy ją na pięć koncentrycznych przestrzeni zwanych geosferami; są to warstwowo ułożone na sobie powłoki różniące się składem i stanem skupienia materii. Główne geosfery powłoki ziemskiej to:

 • litosfera – skorupa ziemska, lita powłoka skalna;
 • hydrosfera – powłoka wodna;
 • atmosfera – powłoka gazowa (powietrzna);
 • biosfera – powłoka życia organicznego;
 • pedosfera – powłoka glebowa;

Jan Flis: Szkolny słownik geograficzny. Warszawa: WSiP, 1986, s. 11.

 

Sfery powłoki ziemskiej i ich współzależności

Środowisko przyrodnicześrodowisko naturalne – to wszystkie elementy przyrody ożywionej (biosfery) i nieożywionej (atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery) – ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:

 • budowa geologiczna;
 • rzeźba terenu;
 • klimat;
 • stosunki wodne;
 • gleba;
 • organizmy żywe;

Środowisko przyrodnicze jest przekształcane na skutek działalności człowieka. W wyniku tych przeobrażeń powstaje środowisko geograficzne, łączące w sobie całość środowiska przyrodniczego z efektami działalności człowieka.


Podział nauk geograficznych

 


Źródła informacji geograficznej:

 • Podręczniki i encyklopedie;
 • Atlasy i mapy;
 • Roczniki statystyczne;
 • Internet;
 • Obserwacje i pomiary terenowe;
 • Czasopisma;
 • Filmy i zdjęcia;

Geograficzne systemy informacyjne:

GIS to cyfrowe (komputerowe) bazy danych o środowisku geograficznym. GIS umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych geograficznych w celu np.:

 • badanie stanu środowiska przyrodniczego;
 • monitoring zmian środowiska;
 • ewidencjonowanie zasobów środowiska;
 • badanie zależności między elementami środowiska przyrodniczego;
 • ochrona przeciwpowodziowa;
 • analizy skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych;
 • struktura gospodarcza na tle środowiska przyrodniczego;
 • planowanie działalności gospodarczej;
 • nadzorowanie działalności gospodarczej;
 • aktualizacja danych dotyczących infrastruktury technicznej;
 • tworzenie map cyfrowych i nawigacyjnych;
 • planowanie przestrzenne np. planowanie przestrzeni miejskiej;
 • planowanie tras podróży;

Przykłady GIS:


Mądre korzystanie ze źródeł informacji geograficznych

Czasami pracując nad różnymi projektami, potrzebujemy odpowiednich informacji, zwłaszcza konkretnych faktów i danych. Tworząc własną wiedzę, warto przestrzegać kilku istotnych zasad:

 • Sprawdzić wiarygodność źródła danych (zwłaszcza źródeł internetowych), a także ich bezstronność;
 • Ocenić, czy informacje ze źródła są aktualne (dotyczy to zwłaszcza danych dynamicznie się zmieniających np. liczby ludności państwa), przeanalizować z jakiego okresu pochodzą informacje;
 • Zweryfikować sposób zebrania danych (dotyczy zwłaszcza badań terenowych – np. czy dochowano procedur i standardów);
 • Wskazać miejsce pozyskania danych (co umożliwi ich odniesienie do konkretnej przestrzeni);
 • Prezentując informacje niebędące powszechnie znanymi faktami, należy każdorazowo przytaczać źródło i autora danych informacji, dotyczy to zwłaszcza opracowań graficznych;