Turystyka to podróże poza miejsce zamieszkania w celach np. wypoczynkowych, poznawczych, rozrywkowych, sportowych, leczniczych. Czas trwania podroży turystycznej nie jest ograniczony, a turysta może korzystać ze wszystkich środków transportu lub wędrować pieszo. Turysta udaje się do miejsc, które go interesują. O takich miejscach mówimy, że posiadają walory turystyczne. Za walory turystyczne należy uznać elementy środowiska naturalnego i ich cechy oraz wytwory działalności człowieka, które ludzie chcą poznać, zobaczyć, zwiedzić lub  przebywać w ich otoczeniu. Motywy podroży turystycznych są różnorodne, ale nie mają one  charakteru zarobkowego.

Za walory turystyczne uznaje się:

  • walory wypoczynkowe – umożliwiają powrót do zdrowia i regenerację sił psychicznych oraz fizycznych;
  • walory krajoznawcze – występowanie interesujących obiektów środowiska przyrodniczego oraz wytworów działalności człowieka atrakcyjnych dla turystów;
  • walory specjalistyczne – umożliwiają uprawianie rożnych form turystyki, lecz wymagają odpowiedniego sprzętu lub przygotowania sprawnościowego i teoretycznego, np. taternictwo, żeglarstwo, wędkarstwo;Walory turystyczne to obiekty przyrodnicze i wytwory działalności człowieka, które ludzie chcą poznać i zwiedzić. Wyróżnia się walory wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne;

Polska jest krajem o wybitnych walorach turystycznych. Składają się na nie różnorodność krajobrazowa, walory kulturowe i unikatowe walory specjalistyczne;

Obiekty i obszary o wyjątkowym znaczeniu podlegają prawnej ochronie. Obiekty przyrodnicze znajdują się m.in. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a obiektom kulturowym nadano status zabytków i pomników historii.


Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE;


Turystyczne walory Polski – EPODRECZNIKI.PL;


 

  • Zadanie  – wykonanie prezentacji lub projektu ulotki (folderu), który ma zachęcić turystów do odwiedzenia miejsca wybranego przez Ciebie. Może to być miejscowość (wieś lub miasto) albo większy obszar (powiat, województwo, region geograficzny) – dokładna instrukcja poniżej;
  • PREZENTACJA WYBRANEGO MIASTA LUB REGIONU POLSKI INSTRUKCJA;

Poland is beautiful