Składniki krajobrazu dzielą się na naturalne – wytworzone siłami przyrody – wyróżnia się tu krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie oraz przekształcone – stworzone lub zmienione przez człowieka tak zwane antropogeniczne – zaliczamy do nich krajobrazy miejskie, rolnicze – wiejskie oraz przemysłowe.

 • Składniki krajobrazu można też podzielić na ożywione i nieożywione;
  • składniki ożywione – np. roślinność, zwierzęta, grzyby, gleby;
  • składniki nieożywione – np. skały, wody, zabudowania;

Opisując krajobraz najpierw charakteryzujemy ukształtowanie terenu, a następnie wymieniamy składniki pokrycia terenu czyli to wszystko, co znajduje się na powierzchni Ziemi i jest trwale z nią związane. Pokrycie terenu to składniki krajobrazu, które także mogą zostać wytworzone siłami natury lub przez człowieka.
Składniki krajobrazu – ukształtowanie terenu;

Składniki krajobrazu;Wytworzone przez siły przyrody;
Ukształtowanie pionowe terenu;
Wytworzo
Ukształtowanie pionowe terenu;Formy wypukłe, np. pasma górskie, pojedyncze góry, pagórki, wyżyny.
Formy płaskie, np. niziny, równiny, płaskowyże, depresje.
Formy wklęsłe, np. kotliny, doliny, wąwozy.
Formy wypukłe, np. hałdy kopalniane, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe, kopce i inne usypane wzniesienia.
Formy płaskie, np. poldery (osuszone części morza).
Formy wklęsłe, np. wyrobiska kopalniane, rowy przydrożne i inne.

Ukształtowanie poziome terenu;Wyspy, półwyspy, mierzeje, przesmyki (po stronie lądu). Zatoki, zalewy, cieśniny (po stronie wody).Sztuczne wyspy, poldery (po stronie lądu). Sztuczne zbiorniki wodne, sztuczne kanały, baseny portowe (po stronie wody).

Składniki krajobrazu – pokrycie terenu czyli to wszystko, co znajduje się na powierzchni Ziemi i jest trwale z nią związane.

Składniki krajobrazuWytworzone
przez siły przyrody
Wytworzone lub zmienione
przez człowieka
Ożywione• roślinność - np. lasy, łąki, zarośla, krzewy, torfowiska.
• zwierzęta - np. ptaki (bociany, czaple, orły), duże ssaki (jelenie, sarny, dziki, żubry).
• gleby w stanie naturalnym.
• roślinność - np. uprawy zbóż, buraków, ziemniaków, sady, ogrody, parki i skwery miejskie, trawniki.
• zwierzęta - np. hodowla bydła, koni, owiec, kóz.
• gleby zaorane, nawożone.
Nieożywione• skały - różne formy skalne.
• wody powierzchniowe - rzeki, jeziora, bagna i inne tereny podmokłe, śnieg i lód.
• zabudowania mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe (fabryki), komunikacyjne (drogi, koleje, mosty) i in.
• wody powierzchniowe - sztuczne zbiorniki i kanały, baseny portowe i in.

Cechy krajobrazów naturalnych;

Krajobrazy
naturalne
Główne cechy
Nizinne• płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu;
• małe wysokości względne;
• wolno płynące rzeki, często szerokie;
• występowanie lasów liściastych, iglastych i mieszanych.
Wyżynne• pofałdowana powierzchnia terenu;
• średnie i duże wysokości względne;
• charakterystyczne formy terenu – skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie;
• lasy iglaste, mieszane i liściaste.
Górskie• silnie pofałdowana powierzchnia terenu;
• bardzo duże wysokości względne;
• wąskie, kręte, szybko płynące rzeki;
• piętrowy układ roślinności.

Cechy krajobrazów przekształconych;

Krajobrazy
przekształcone
Główne cechy
Rolniczo-wiejskie• duże otwarte przestrzenie;
• przeważnie płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu;
• liczne pola uprawne, łąki, pastwiska, sady, plantacje, ogrody;
• zmienna roślinność w zależności od pory roku;
• niska i rozproszona zabudowa;
• słabe zaludnienie.
Miejskie• silne przekształcenie krajobrazu naturalnego;
• gęsta, zwarta i wysoka zabudowa;
• gęsta sieć ulic;
• duże natężenie ruchu (ludzi, pojazdów);
• przeważnie płaska powierzchnia terenu;
• zmniejszona przezroczystość powietrza (przez zanieczyszczenia).
Przemysłowe• silne przekształcenie krajobrazu naturalnego;
• liczne obiekty przemysłowe – wyrobiska i hałdy kopalniane, hale fabryczne, dymiące kominy, rurociągi, linie energetyczne i inne;
• zniszczona roślinność;
• zanieczyszczone powietrze oraz wody i gleby.


Krajobraz wielkomiejski;

Miasto jest obszarem gęsto zabudowanym, na którym mieszka dużo ludzi. W Polsce każde miasto posiada prawa miejskie, które są nadawane przez władze państwowe. Mieszkańcy miast pracują poza rolnictwem – głównie w usługach np. w handlu, transporcie, administracji, bankowości, służbie zdrowia, szkolnictwie, oraz w przemyśle, np. fabrykach, kopalniach, hutach;

 • W Warszawie występuje krajobraz wielkomiejski, którego charakterystycznym elementem są tzw. „drapacze chmur” – wysokie, kilkudziesięcio piętrowe budynki biurowe;
 • Warszawa to jedyne miasto w Polsce liczące ponad 1 mln mieszkańców (1,7 mln);
 • Warszawa jest stolicą Polski, czyli siedzibą władz państwowych i urzędów centralnych;

Czytaj więcej – ZESPOŁY MIEJSKIE – AGLOMERACJE;

Krajobraz miejski to doskonały przykład krajobrazu przekształconego. O ile ukształtowanie terenu miasta mogło nie zostać bardzo zmienione przez człowieka, o tyle pokrycie terenu jest na ogół w całości dziełem rąk ludzkich. Główne składniki krajobrazu miejskiego to:

 • zabudowania – mieszkalne, usługowe, przemysłowe i inne;
 • ciągi komunikacyjne – ulice, chodniki, alejki, linie kolejowe i tramwajowe;
 • tereny zielone – parki, skwery, trawniki, ogrody itp.

Autor: Magdalena Konopka

Krajobraz miejsko – przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej;

Przemysł to działalność człowieka polegająca na wydobyciu rozmaitych zasobów naturalnych oraz ich przetwarzaniu. W związku z tym przemysł dzieli się na wydobywczy (górnictwo) i przetwórczy (produkcja).

 • Na Wyżynie Śląskiej na bazie wydobycia węgla kamiennego rozwinął się Górnośląski Okręg Przemysłowy;
 • Poza kopalniami powstało tam też wiele innych zakładów przemysłowych – huty, koksownie, elektrownie, fabryki;
 • Efektem rozwijającego się przemysłu było powstanie skupiska dużych miast zwanych aglomeracją (konurbacją) śląską. Jest to najgęściej zaludniony obszar w Polsce;
 • Działalność przemysłowa szkodzi środowisku – zanieczyszcza powietrze, wody i gleby;

Autor: Magdalena Konopka

Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej;

Na Wyżynie Lubelskiej rozwinęło się rolnictwo, ponieważ występują tam bardzo dobre gleby – czarnoziemy – które utworzyły się na skałach lessowych.

Cechy krajobrazu rolniczego na Wyżynie Lubelskiej to:

 • lekko pofałdowana powierzchnia terenu, który pokryty jest użytkami rolnymi;
 • uprawa pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku, chmielu;
 • słabe zaludnienie, mało miast, przewaga osadnictwa wiejskiego;

Rozwój rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej skutkował powstaniem tam wielu zakładów przemysłu spożywczego: młynów, cukrowni, mleczarni, browarów, fabryk makaronu itp.


Autor: Magdalena Konopka

 


Wyżyna (Jura) Krakowsko-Częstochowska leży w zachodniej części pasa wyżyn;

 • Wyżyna Krakowsko – Częstochowska zbudowana jest głównie ze skał wapiennych i dlatego powstało tam wiele krasowych form terenu. Formy te składają się na krasowy krajobraz Jury.
 • Kras to rozpuszczanie skał wapiennych przez wody opadowe i płynące. W efekcie powstają krasowe formy terenu, np. doliny, bramy, ostańce, jaskinie.
 • Szlak Orlich Gniazd łączy zamki (lub ich ruiny), które w dawnych czasach zbudowano na wysokich wzniesieniach i skałach Jury Krakowsko -Częstochowskiej;
 • Najcenniejszym obszarem Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej jest Dolina Prądnika, gdzie utworzono Ojcowski Park Narodowy;

Autor: Magdalena Konopka

Krajobraz wysokogórski występuje w Polsce tylko w Tatrach;

 • W granitowych Tatrach Wysokich dominują ostrokrawędziste szczyty i grzbiety;
 • Wapienne Tatry Zachodnie są niższe i bardziej „wygładzone” przez wody płynące;
 • Im wyżej, tym zimniej i dlatego roślinność górska układa się piętrowo. W Tatrach najwyższe piętro to turnie, a poniżej są hale, kosodrzewina i lasy – regiel górny i dolny;

Autor: Magdalena Konopka

Nizina Mazowiecka leży w pasie nizin środkowopolskich i jest jedną z największych krain geograficznych w Polsce;

 • W ukształtowaniu powierzchni Niziny Mazowieckiej przeważają tereny płaskie, a lekkie pofałdowania występują głównie na południu. Urozmaiceniem rzeźby terenu są obniżenia dolin rzecznych, np. dolina Wisły i Kotlina Warszawska;
 • W pokryciu terenu Niziny Mazowieckiej dominują użytki rolne – grunty orne, łąki i pastwiska. W okolicach Grójca znajduje się największe skupisko sadów w Polsce;
 • Na Mazowszu dobrze rozwinęła się sieć osadnicza i komunikacyjna. Głównym miastem jest Warszawa – stolica Polski. Inne większe ośrodki to Łódź, Radom, Płock;
 • Puszcza Kampinoska to jeden z nielicznych większych obszarów leśnych na Nizinie Mazowieckiej. Występują tam różnorodne lasy oraz łąki, bagna, wydmy;

Autor: Magdalena Konopka

Krajobraz pojezierny;

 • Na polodowcowy krajobraz pojezierzy składa się pofałdowany teren oraz jeziora i lasy;
 • Na Pojezierzu Pomorskim występuje najwięcej lasów i jezior, a zaludnienie jest słabe;
 • Pojezierze Wielkopolskie jest przeważnie płaskie, bezleśne, rolnicze, z małą liczbą jezior;
 • Na Pojezierzu Mazurskim znajdują się największe polskie jeziora – Śniardwy i Mamry;
 • W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich mamy najlepsze zagospodarowanie turystyczne;

Autor: Magdalena Konopka

Krajobraz nadmorski;

 • Ukształtowanie poziome terenu jest urozmaicone na Pobrzeżu Szczecińskim (wyspy, cieśniny) i na Pobrzeżu Gdańskim (mierzeje, zatoki). Na Pobrzeżu Koszalińskim przebieg linii brzegowej jest na ogół wyrównany;
 • W Polsce występują dwa typy wybrzeży morskich: niskie – plaża, wysokie – klif;
 • Na Wybrzeżu Słowińskim znajduje się wiele mierzei, które odcięły od morza jeziora przybrzeżne. W okolicach J. Łebsko powstały kilkudziesięciometrowe ruchome wydmy;

Autor: Magdalena Konopka