Projekt edukacyjny „Podróż przez regiony geograficzne Polski” – wcielimy się w role reporterów, wyruszymy w wirtualną podróż w Polskę, by odkryć nieznane piękno naszego kraju. Przez najbliższe miesiące odwiedzimy regiony geograficzne, a nich różne miejscowości – te większe i mniejsze. Będziemy więc tworzyć wirtualną podróż po Polsce, mniej znane, ale urocze zakątki Polski. Opiszemy najładniejsze miejsca w Polsce, pokażemy je tworząc interaktywną mapę Polski wykorzystując Gimpa, klikając na określone miejsce na mapie otworzą się zdjęciach i opis tych miejsc.

Cel projektu;

Wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących walorów przyrodniczych wybranych regionów geograficznych Polski, przedstawienie prac na forum, a następnie przeprowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie przez wszystkie zespoły wspólnej odpowiedzi na pytanie: „Czy Polska jest fajna pod względem turystycznym?”.

Cele szczegółowe projektu edukacyjnego:

A – Uczeń zna:

 • walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranego regionu geograficznego Polski,
 • nazwy obszarów i obiektów chronionych znajdujących się w wybranym regionie geograficznym Polski,
 • najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski,
 • imprezy kulturalne, zwyczaje i tradycje wybranego regionu geograficznego Polski.

B – Uczeń wyjaśnia:

 • na czym polega atrakcyjność turystyczna wybranego regionu geograficznego Polski.

C – Uczeń potrafi:

 • wskazać na mapie przedstawione w prezentacji obiekty przyrodnicze i kulturowe znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski,
 • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje dotyczące wybranego regionu geograficznego Polski,
 • przedstawić w formie prezentacji multimedialnej walory turystyczne wybranego regionu geograficznego Polski.

Kształtowanie postaw:

 • planowanie własnego działania i organizowanie współpracy z innymi,
 • kształcenie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowywanie strategii ich rozwiązywania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,
 • pogłębianie poczucia wspólnoty narodowej,
 • wzbudzanie szacunku do polskich tradycji oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe naszego kraju,
 • zachęcanie do uważnej obserwacji zjawisk społecznych i kulturowych oraz zdobywania wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski.

Zadanie 1: Gromadzimy na dysku One Drive na koncie Office MS zdjęcia ze wszystkich zakątków Polski, które kiedyś odwiedziliście – może posiadacie jakieś zdjęcia własne, będziemy również poszukiwać darmowych zdjęć w Internecie. Fotografie złożą się na galerię pod hasłem „Polska jest fajna”. Opisujcie również mało znane miejscach, które Waszym zdaniem warto pokazać w Polsce, twórzcie różne dokumenty na dysku wykorzystując np. Worda, Power Point lub inne aplikacje dostępne na koncie Microsoftu lub w sieci.

Zasady wykonania prezentacji multimedialnej

 1. Każdą prezentację powinien rozpoczynać slajd tytułowy zawierający temat prezentacji, imiona i nazwiska autorów oraz datę jej przedstawienia.
 2. Slajdy powinny być czytelne – należy zastosować właściwe proporcje między ilością tekstu a ilością materiału ilustracyjnego (liczbą zdjęć, rysunków, schematów itp.).
 3. Tekst prezentacji powinien składać się przede wszystkim z haseł, a nie z rozbudowanych opisów.
 4. Prezentacja powinna być czytelna i atrakcyjna graficznie – należy konsekwentnie stosować wybrane oznaczenia, kolory oraz wielkości i rodzaje czcionek.
 5. Liczba slajdów musi być dostosowana do czasu wypowiedzi (wyświetlenie jednego slajdu powinno zająć około 1–2 minut).
 6. Prezentacja powinna zawierać zakończenie w formie podsumowania, np. w postaci sentencji czy cytatu.
 7. Na końcu prezentacji należy umieścić bibliografię oraz nazwiska autorów wykorzystanych zdjęć.

Przykładowe treści, które powinny zostać zawarte w prezentacji multimedialnej

 1. Położenie regionu geograficznego.
 2. Walory przyrodnicze regionu geograficznego – cechy środowiska przyrodniczego, obszary chronione.
 3. Walory historyczne regionu geograficznego, np. zabytki i miejsca pamięci narodowej.
 4. Walory kulturowe – tradycje, obyczaje, folklor.
 5. Turystyka w regionie – infrastruktura turystyczna, atrakcje turystyczne, np. ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy narciarskie, kąpieliska.

Przykładowa prezentacja – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

 

Zadanie 2: „Tworzenie mapy interaktywnej z GIMP” – zaprojektujemy stronę internetową, której elementem będzie obraz (mapa) z klikalnym punktem dostępowym. Mapa obrazu zostanie podzielona na obszary zwane punktami aktywnymi; gdy użytkownik kliknie w punkt aktywny, wykonana zostanie operacja (np. otwarty zostanie nowy plik). wykorzystamy opcje Image Map w edytorze GIMP, które jest narzędziem umożliwiającym tworzenie klikujących obszarów – przykład zastosowania opcji Image Map – parki.gozych.edu.pl – klikając na logo wybranego parku otwiera się podstrona z opisem parku.


Materiał do samodzielnego zapoznania, związany z zasadami tworzenia strony internetowej. Ćwiczenie 1 – szablon przykładowy

Przykładowy szablon

 

Zawartość pliku index.html

Zawartość pliku style.css


Ćwiczenie 2 – przykładowy szablon z mapą – kliknij myszką (gdy pojawi się rączka) na punkt aktywny w obrębie mapy;


Zawartość pliku index_map.html

Strona projektu – „Podróż przez regiony geograficzne Polski